welkomHandleiding
voor onze website
OUDERENBOND Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
naar veel informatie
in één oogopslag.
 
Uit het Huishoudelijk Reglement
van de PCOB
 klik ook de logo pcob voor ouderenbond
   
PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontaktverwijzing
Met navigatie knoppen verder, of deze knop naar overzicht thema's.
 

Uit het Huishoudelijk Reglement van de Rechtspersoon PCOB
(De Landelijke PCOB)

Een paar regels
waar afdelingen zich aan houden

Verantwoordelijkheid afdelingsbestuur

Artikel 11
11.1. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor:
a. het financiŽle beheer van de afdeling;
b. de uitvoering van het landelijk vastgestelde beleid;
c. de lokale belangenbehartiging;
d. de organisatie en uitvoering van afdelingsactiviteiten;
e. de uitvoering van al datgene wat voortvloeit uit statuten en reglementen van de PCOB.

11.2. Voor de in lid 1 vastgelegde taken zijn de bestuurders gehouden tot een behoorlijke vervulling ervan, conform artikel 9 boek 2 BW (zie kader).
Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Interne/externe samenwerking

Artikel 15
15.1. Afdelingen kunnen in overleg met de directie overgaan tot het vormen van regionale samenwerkingsverbanden, hierna genoemd: regio's;
15.2. De regio's zijn geen bestuurlijke onderdelen of organen van de vereniging;
15.3. De regio's kunnen geen rechten en bevoegdheden van de afdelingen overnemen.

Extern

Artikel 16
16.1. Afdelingen kunnen lokaal, regionaal en provinciaal samenwerkingsverbanden aangaan met derden, niet zijnde onderdeel van de vereniging;
16.2. Voor het sluiten van een overeenkomst ten behoeve van een
in artikel 16, lid 1 bedoeld samenwerkingsverband hebben de afdelingsbesturen vooraf per keer een door het landelijk bestuur afgegeven machtiging nodig;
16.3 Leden die namens de PCOB zitting hebben in een extern bestuur,
formeel samenwerkingsverband of vertegenwoordigend orgaan,
hebben daarvoor altijd een schriftelijke toestemming nodig van het landelijk bestuur.
In een benoemingsbrief wordt geregeld wat het mandaat is,
hoe de benoeming plaatsvindt en
voor welke termijn het lid het mandaat heeft.

Webmaster


naar begin van deze pagina
Knop naar het begin van deze pagina